AUDIO MP3 THAM QUAN CONG XA PARIS

Indochine. Carte des lignes télégraphiques
Tham quan bưu điện Sàigòn TP Hồ Chí Minh. Xin bấm vào hình để nghe thuyết minh Audio.
Để nghe thuyết minh clic bấm vào hình nhà thờ đức bà trên đây